globe-image
th
down-chevron

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ “เวิร์คเมท”

วันที่มีผลบังคับใช้: 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565

1. บทนำ

1.1 เวิร์คเมท พีทีอี ลิมิเต็ด (“บริษัทฯ”, “เรา”) เคารพในความเป็นส่วนตัวของท่าน และเรายอมรับว่าท่านมีสิทธิ

บางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราได้รับจากท่าน และเรามีข้อผูกพันบางประการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 

บริษัทฯ สนับสนุนกฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในระดับท้องถิ่นและในระดับนานาชาติ และมีวิธีปฏิบัติ

ไว้พร้อมเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายเหล่านั้น

1.2 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) เปิดเผยหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา และ/หรือ การปฏิบัติของเราเพื่อเก็บ รวบรวม จัดเก็บ ใช้ ประมวลผล และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราขอให้ท่านทบทวนนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการที่เราอาจเก็บ ใช้ จัดเก็บ เปิดเผย ประมวลผล และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1.3 เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูล (ไม่ว่าเป็นจริงหรือไม่ก็ตาม) เกี่ยวกับปัจเจกบุคคลที่อาจถูกระบุตัวตน (ก) จากข้อมูลดังกล่าว หรือ (ข) จากข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลอื่นที่องค์กรมีหรืออาจมีการเข้าถึงได้

“แพลตฟอร์ม” หมายถึง เว็บไซต์ของเรา ที่ www.workmate.asia และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ชื่อว่า “เวิร์คเมท” ซึ่งบริษัทฯ เป็นเจ้าของ ควบคุมหรือจัดหาไว้เป็นอย่างอื่นให้ “ผู้ใช้” เพื่อวัตถุประสงค์ของ หรือเกี่ยวเนื่องกับ “บริการ”

“กฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง กฎหมายที่ใช้บังคับและข้อบังคับทั้งหมดในเขตอำนาจใด ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการเก็บ การเปิดเผย การใช้ หรือการประมวลผล “ข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2555 ของประเทศสิงคโปร์ (“พีดีพีเอ”) รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมด และกฎหมายลำดับรอง

ที่ตราขึ้นภายใต้กฎหมายฉบับดังกล่าว ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต

“บริการ” หมายถึง บริการต่าง ๆ (รวมทั้งข้อมูลใด ๆ และเนื้อหาที่มีอยู่ในบริการดังกล่าว) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดหาไว้บน “แพลตฟอร์ม” ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) สินค้า ซอฟต์แวร์ และบริการทั้งหมดที่ถูกเสนอโดยผ่าน “แพลตฟอร์ม” และคุณสมบัติและและฟังก์ชั่นการใช้งานทั้งหมด เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย “บริการ” ไม่รวม “เนื้อหาของบุคคลภายนอก” 

บริการเหล่านี้อาจรวมถึง:

 • การจัดหา “แพลตฟอร์ม” สำหรับการโพสต์ข้อความและการค้นหาโอกาสการจ้างงาน และการสร้างประวัติของ “ผู้สมัคร” หรือประวัติของ “ลูกค้า” หรือการอัพโหลดข้อมูลของ “ลูกค้า”
 • การให้บริการสรรหาพนักงานและผู้มีความสามารถพิเศษ
 • การจัดหาการเข้าถึงเพื่อเริ่มการค้นหาใหม่แบบออนไลน์ และ
 • การให้บริการบัญชีเงินเดือน

1.4 โดยการเข้าถึงหรือใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของ “แพลตฟอร์ม” ของเรา และ/หรือ “บริการ” ของเรา ท่านยอมรับและตกลงว่าท่านได้อ่าน เข้าใจและเห็นชอบกับข้อกำหนดของ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และการเก็บ การใช้ 

การจัดเก็บ การเปิดเผย และ/หรือ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเรา ตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ถ้าท่านไม่ตกลงที่จะผูกพันตนโดย นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ท่านไม่ควรเข้าถึงหรือใช้ “แพลตฟอร์ม” หรือ “บริการ” ของเรา หรือเปิดเผย “ข้อมูลส่วนบุคคล” ใด ๆ โดยผ่าน “แพลตฟอร์” หรือ “บริการ” ของเรา

1.5 คำศัพท์ตัวพิมพ์ใหญ่ใด ๆ ที่ไม่ถูกนิยามไว้ในเอกสารนี้ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ใน “ข้อกำหนดการใช้”

หน้า 1 ใน 9

2. ข้อมูลที่เราเก็บ ใช้ หรือเปิดเผย

2.1 เพื่อให้เราสามารถให้บริการของเราได้ เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากท่าน เมื่อท่านเข้าถึงหรือใช้ “แพลตฟอร์ม” หรือ “บริการ” ของเรา

2.2 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ที่เราเก็บ ใช้ ประมวลผล เปิดเผย หรือจัดเก็บไว้ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ และ/หรือ วัตถุประสงค์ที่เราอาจจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้บังคับของบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น 

ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจรวมถึง:

 • ชื่อ
 • ข้อมูลติดต่อ (ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ทางอีเมล์)
 • รายละเอียดของบัตรประจำตัวประชาชน
 • หมายเลขประจำตัวพนักงาน
 • วันเดือนปีเกิด
 • ข้อมูลของบัตรประจำตัวอื่นใดที่ได้จัดหาไว้ให้บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครงานหรือการจ้างงาน
 • ประวัติการศึกษาและการจ้างงาน
 • ทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับงาน
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือใบอนุญาต
 • สมาชิกสภาพในองค์กรวิชาชีพ
 • ข้อมูลอื่นใดที่มีอยู่ใน “ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป” (ซีวี) ของปัจเจกบุคคล
 • ความเป็นพลเมืองและสถานะการอนุญาตทำงาน
 • ความพิการและข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ
 • ข้อมูลติดต่อญาติใกล้ชิดหรือบุคคลติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
 • ข้อมูลจากและเกี่ยวกับประวัติที่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะที่ท่านได้สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับงาน และบอร์ดสมัครงาน (เช่น ลิ้งก์-อิน, มอนสเตอร์ หรือ อินดีด)
 • ข้อมูลที่จัดหาไว้โดยการอ้างอิง และ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจในอาชีพ ความชื่นชอบ และคุณสมบัติของท่าน

2.3 นอกจากนี้ ภายใต้พฤติการณ์บางประการและสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ

เราอาจร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ที่บางประเทศถือเป็น “ข้อมูลที่มีลักษณะอ่อนไหว”:

 • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือ หมายเลขบัตรประกันสังคม
 • ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลบัญชีธนาคาร
 • ผลการตรวจสอบประวัติการใช้ยาเสพติด ประวัติอาชญากรรม และ/หรือการคัดกรองข้อมูลภูมิหลัง
 • การเลือกสิทธิประโยชน์ อาจรวมถึงข้อมูลการประกันสุขภาและการวางแผนเกษียณอายุ
 • ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล
 • ข้อมูลที่มีอยู่ภายในแฟ้มข้อมูลบุคลากรของท่านที่ยื่นไว้กับบริษัทฯ เช่น การทบทวนผลงาน การลงโทษทางวินัย และข้อมูลอื่นเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือน และ
 • ข้อมูลด้านสุขภาพ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับงาน (เช่น การเรียกร้องเงินทดแทนแรงงาน)

หน้า 2 ใน 9

2.4 ในบางเขตอำนาจ เพื่อที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับโอกาสการจ้างงานอย่างเสมอภาค หรือเพื่อช่วยเหลือบริษัทฯ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องในการเรียบเรียงข้อมูลสำหรับการปฏิบัติและการรายงานเกี่ยวกับโอกาส

ที่เท่าเทียมกัน เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ เชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ หรือความพิการ การให้ข้อมูลประเภทนี้จะเป็นไปโดยสมัครใจ เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้ และการไม่ให้ข้อมูลนี้จะไม่เป็นอุปสรรคต่อโอกาสการจ้างงานหรือการเข้าร่วมโครงการของท่าน

2.5 ในบางเขตอำนาจ เพื่อที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับโอกาสการจ้างงานอย่างเสมอภาค หรือเพื่อช่วยเหลือบริษัทฯ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องในการเรียบเรียงข้อมูลสำหรับการปฏิบัติและการรายงานเกี่ยวกับโอกาส

ที่เท่าเทียมกัน เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ เชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ หรือความพิการ การให้ข้อมูลประเภทนี้จะเป็นไปโดยสมัครใจ เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้ และการไม่ให้ข้อมูลนี้จะไม่เป็นอุปสรรคต่อโอกาสการจ้างงานหรือการเข้าร่วมโครงการของท่าน

 • ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และ
 • ข้อมูลอื่นที่ท่านอาจให้ไว้กับเรา เช่น โดยผ่านการสำรวจ การมีปฏิสัมพันธ์กับโซเชียลมีเดียของเรา หรือ สื่อกลางประเภทอื่นที่ใช้ติดต่อบริษัทฯ

2.6 “แพลตฟอร์ม” ของเรากำหนดให้ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น เมื่อท่านสร้างประวัติ และข้อมูลการเข้าสู่ระบบ แทนที่ต้องพิมพ์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บางฟังก์ชั่นการใช้งานอาจอนุญาตให้ท่านใช้เครื่องมือรับรองความถูกต้องโดยบุคคลภายนอก เช่น เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ และกูเกิ้ล เพื่อเพิ่มข้อมูลในบางช่อง โดยการรับรองความถูกต้องผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียใด ๆ ท่านให้ความยินยอมแก่เราในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและข้อมูลอื่นที่ท่านได้ให้ไว้กับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของท่าน ตามนโยบายของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียดังกล่าว ข้อมูลนี้อาจรวมเข้าไว้ในประวัติของท่านกับเรา และเราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียดังกล่าว ตาม

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียใด ๆ ดังกล่าวที่ท่านเลือกใช้ เราขอให้ท่านทบทวนนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียดังกล่าว

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3.1 เราจะ/อาจเก็บ ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่น เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ดังต่อไปนี้:

ก. บริหารจัดการ ประมวลผล และ/หรือ จัดการธุรกรรมใด ๆ ระหว่างท่านและบริษัทฯ และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องใด ๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การที่ท่านยื่นใบสมัครเพื่อการจ้างงาน หรือเพื่อทำงานกับบริษัทฯ

ข. การสรรหา การประเมิน และ/หรือ การจับคู่ท่านกับ/สำหรับตำแหน่งงานหรือการมอบหมายงานที่เป็นไปได้กับหน่วยงานภายนอก (หรือลูกค้าของเรา) และ/หรือ จัดการกับเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเสนอให้ท่านได้รับการบรรจุงานหรือตำแหน่งงานกับหน่วยงานภายนอกดังกล่าว (หรือลูกค้าของเรา) หรือ การแนะนำท่านเพื่อการจ้างงานกับหน่วยงานภายนอก (หรือลูกค้าของเรา)

ค. บริหาร จัดการ และ/หรือ จัดการกับการให้บริการจัดหางานหรือการบรรจุงานแก่ท่าน ซึ่งรวมถึงการที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับลูกค้าของเราหรือหน่วยงานภายนอก สำหรับโอกาสในการบรรจุงานหรือโอกาสการจ้างงานของท่านกับลูกค้า/หน่วยงานภายนอกเหล่านั้นซึ่งกำลังสรรหาพนักงานหรือคนงาน หรือให้กับหน่วยงานที่ท่านได้รับมอบหมายให้ทำงาน

หน้า 3 ใน 9

ง. ดำเนินการตามคำชี้แนะของท่านหรือตอบข้อสงสัยใด ๆ ที่ให้ไว้ (หรืออ้างว่าให้ไว้) โดยท่านหรือในนามของท่าน

จ. บริหารจัดการ อำนวยความสะดวก ประมวลผล และ/หรือ จัดการกับเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือฟังก์ชั่นการใช้งานใด ๆ บนเว็บไซต์ หรือการทำรายการหรือกิจกรรมใด ๆ ซึ่งดำเนินการโดยท่านบนหรือโดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ฟีดข่าวสดทางโซเชียลมีเดีย โปรดสังเกตว่าหากท่านเลือกที่จะเข้าร่วมในฟีดข่าวสดทางโซเชียลมีเดีย ชื่อผู้ใช้สาธารณะของท่านอาจถูกแสดงบนเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย พร้อมกับการโพสต์ข้อความของท่าน ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ข้อคิดเห็น รูปภาพและวิดีโอ

ฉ. การตรวจสอบ การประมวลผล และ/หรือ การติดตามการใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือของบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยท่าน เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์แบบไร้รอยต่อ อำนวยความสะดวกหรือบริหารจัดการการใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือของบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยท่าน และ/หรือ ให้ความช่วยเหลือแก่เราในการปรับปรุงประสบการณ์ของท่านในการใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ช. ติดต่อท่าน หรือสื่อสารกับท่านโดยทางโทรศัพท์/สายสนทนา ข้อความเป็นตัวอักษร และ/หรือ ข้อความทางโทรสาร อีเมล์ และ/หรือ พัสดุไปรษณีย์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการการใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือของบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยท่าน หรือการทำรายการใด ๆ ที่ท่านมีอยู่กับเรา หรือเพื่อให้ “บริการ” ของเราแก่ท่าน ท่านยอมรับและตกลงว่าการสื่อสารดังกล่าวโดยเราอาจใช้วิธีการจัดส่งหนังสือโต้ตอบ เอกสาร หรือคำบอกกล่าวทางไปรษณีย์ไปยังท่าน ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับท่าน เพื่อจัดส่งข้อความดังกล่าว ตลอดจนบนใบปะหน้าด้านนอกของซองจดหมาย/กล่องพัสดุ

ซ. ดำเนินการตรวจประเมินสถานะหรือกิจกรรมการคัดกรองอื่น ๆ (รวมทั้งการตรวจสอบภูมิหลัง) ตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่ใช้บังคับกับเรา (ไม่ว่าภายในหรือภายนอกสิงคโปร์) ข้อกำหนดหรือแนวทางของหน่วยงานราชการซึ่งเรากำหนดและใช้บังคับกับเรา (ไม่ว่าภายในหรือภายนอกสิงคโปร์) และ/หรือ วิธีปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของเราซึ่งอาจกำหนดไว้โดยกฎหมาย (ไม่ว่าภายในหรือภายนอกสิงคโปร์) หรือซึ่งอาจจัดเตรียมไว้โดยเรา

ฌ. ป้องกันหรือสอบสวนการทุจริตใด ๆ กิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือการละเว้นหรือการประพฤติผิด ไม่ว่าจะมีความสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ก็ตาม การจัดการกับผลประโยชน์ที่ขัดกัน หรือการจัดการกับ และ/หรือ การสอบสวนข้อร้องเรียน

ญ. จัดทำรายงานเกี่ยวกับการทำรายการของเรากับท่าน และ/หรือ การจัดทำสถิติและการวิจัยเกี่ยวกับการทำรายการดังกล่าวเพื่อการรายงานภายในและ/หรือตามกฎหมาย และ/หรือ ข้อกำหนดในการเก็บบันทึกสำหรับเราหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา

ฎ. ปฏิบัติตาม (หรือตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายที่ใช้บังคับ) ข้อกำหนดของรัฐบาลหรือข้อบังคับใด ๆ ของเขตอำนาจ

ใด ๆ ที่ใช้บังคับกับเรา หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อทำการเปิดเผยข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายใด ๆ ที่มีผลผูกพันกับเราหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ของแนวทางใด ๆ ซึ่งออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานอื่น (ไม่ว่าของสิงคโปร์หรือของประเทศอื่น) ซึ่งเราหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของเราถูกคาดหมายให้ปฏิบัติตาม

ฏ. ปฏิบัติตาม หรือตามที่กำหนดไว้โดยคำร้องขอหรือคำสั่งใด ๆ ของหน่วยงานราชการใด ๆ (ไม่ว่าของสิงคโปร์หรือของประเทศอื่น) ซึ่งเราถูกคาดหมายให้ปฏิบัติตาม หรือตอบสนองต่อคำร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ กระทรวง คณะกรรมการตามกฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นในลักษณะเดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย สิ่งนี้หมายความว่าเราอาจ/จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ฝ่ายดังกล่าวข้างต้นเมื่อได้รับการร้องขอหรือคำสั่งจากฝ่ายดังกล่าวข้างต้น

หน้า 4 ใน 9

ฐ. จัดเก็บ รับฝาก สำรองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ไม่ว่าเพื่อการกู้คืนระบบหรือเป็นอย่างอื่น) (ไม่ว่าภายในหรือภายนอกสิงคโปร์)

ฑ. อำนวยความสะดวก จัดการ และ/หรือ บริหารจัดการการตรวจสอบภายนอก หรือการตรวจสอบภายในของธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ฒ. เพื่อการทำตลาดและการส่งเสริมการขาย หากท่านได้ระบุไว้แยกต่างหากว่าท่านยอมรับข้อมูลและเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว เราอาจ/จะจัดส่งข้อมูลการตลาดและข้อมูลและเนื้อหาส่งเสริมการขายเกี่ยวกับสินค้า และ/หรือบริการให้ท่านโดยทางอีเมล์ พัสดุไปรษณีย์ หรือวิธีการสื่อสารอื่นที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ (รวมทั้งสินค้า และ/หรือบริการของหน่วยงานภายนอกซึ่งบริษัทฯ อาจร่วมมือหรือทำธุรกิจร่วมกัน) ซึ่งบริษัทฯ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องอาจขาย ทำการตลาดหรือส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการดังกล่าวที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือสร้างขึ้นในอนาคต ในกรณีของการจัดส่งข้อมูลการตลาดและข้อมูลและเนื้อหาส่งเสริมการขายให้ท่านโดยทางสายสนทนา ข้อความสั้น/ข้อความมัลติมีเดีย หรือทางโทรสารไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของท่านในประเทศสิงคโปร์ เราจะไม่ทำเช่นนั้นเว้นแต่เราได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศสิงคโปร์ เกี่ยวกับการใช้วิธีการสื่อสารอื่นเพื่อจัดส่งข้อมูลหรือเนื้อหาทางการตลาดดังกล่าวไปยังท่านหรือเมื่อท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งต่อวิธีการสื่อสารดังกล่าว และ

ณ. จัดการ และ/หรือ อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับธุรกรรมสินทรัพย์ทางธุรกิจ หรือธุรกรรมสินทรัพย์ทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น โดยที่ธุรกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในฐานะเป็นผู้มีส่วนร่วม และมีหน่วยงานภายนอกอื่นซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมในธุรกรรมดังกล่าว คำว่า “ธุรกรรมสินทรัพย์ทางธุรกิจ” หมายถึง การซื้อ การขาย การให้เช่า การควบรวมกิจการ หรือการควบกิจการหรือการซื้อ การจำหน่ายจ่ายโอน หรือการจัดหาเงินทุนขององค์กรหรือส่วนหนึ่งขององค์กร หรือธุรกิจหรือสินทรัพย์

ใด ๆ ขององค์กร (วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น ให้เรียกรวมกันว่า “วัตถุประสงค์”)

3.2 บริษัทฯ อาจ/จะจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก (ไม่ว่าจะตั้งอยู่ภายในหรือภายนอกสิงคโปร์) เพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งข้อหรือหลายข้อข้างต้น ดังนั้น บุคคลภายนอกจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งข้อหรือหลายข้อข้างต้น ด้วยเหตุนี้ โดยหนังสือฉบับนี้ท่านยอมรับ ตกลงและยินยอมว่า เราอาจ/ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกดังกล่าว (ไม่ว่าจะตั้งอยู่ภายในหรือภายนอกสิงคโปร์) 

เพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งข้อหรือหลายข้อข้างต้น และเพื่อบุคคลภายนอกดังกล่าว เพื่อเก็บ ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งข้อหรือหลายข้อข้างต้น โดยไม่จำกัดหลักการทั่วไปของบทบัญญัติที่มีมาก่อนหน้านี้ หรือของวรรคก่อนซึ่งระบุวัตถุประสงค์ บุคคลภายนอกดังกล่าว ให้รวมถึง:

ก. องค์กรที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรในเครือหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา

ข. ตัวแทน ผู้รับเหมา หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกใด ๆ ของเราซึ่งประมวลผล หรือจะประมวลผลข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่านในนามของเรา ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ผู้ให้บริการทางการบริหารหรือบริการอื่นแก่เรา เช่น ที่รับส่งจดหมาย บริษัทโทรคมนาคม บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์ข้อมูล

ค. ลูกค้าของเราหรือหน่วยงานภายนอก ซึ่งอาจเป็นนายจ้างของท่านในอนาคต หรือผู้ว่าจ้างหรือองค์กรที่ว่าจ้างท่านสำหรับการบริการของท่านและ

ง. บุคคลภายนอกซึ่งการเปิดเผยข้อมูลโดยบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งข้อหรือหลายข้อ และบุคคลภายนอกดังกล่าวจะเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งข้อหรือหลายข้อ

3.3 ความยินยอมของท่านตาม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพิ่มเติมจากและไม่แทนที่ความยินยอมอื่นใดที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หน้า 5 ใน 9

3.4 ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ จะไม่ระบุตัวตนของท่านเป็นการส่วนตัวและไม่ครอบคลุมอยู่ใน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

3.5 เราจัดการให้พนักงาน ตัวแทนและคู่ค้าของเรารับผิดชอบในการรักษาความไว้วางใจที่ท่านมีต่อเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกใช้หรือแบ่งปันเว้นแต่เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

3.6 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกแบ่งปันกับผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ข้างต้น

3.7 สอดคล้องกับข้อ 3.2 ข้างต้น อันเป็นผลมาจากขอบเขตการดำเนินกิจการของบริษัทฯ การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทในเครืออื่นของเรา ผู้ให้บริการและลูกค้า อาจส่งผลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกส่งไปยังประเทศต่าง ๆ ภายนอกประเทศที่พำนักถาวรของท่าน ซึ่งอาจมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างไปจากกฎหมายในประเทศที่พำนักถาวรของท่าน โดยไม่คำนึงถึงแหล่งหรือที่ตั้งปลายทางของข้อมูลของท่าน เราจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่อธิบายไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ เมื่อถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4. คุ้กกี้ และเว็บ บีคอนส์

4.1 เว็บไซต์ของบริษัทฯ ใช้ “คุ้กกี้” เพื่อช่วยให้ประสบการณ์ออนไลน์ส่วนบุคคล “คุ้กกี้” เป็นข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เชื่อมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ดังกล่าว และยังอนุญาตให้เราระบุอุปกรณ์เหล่านั้นเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ ท่านสามารถตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านเพื่อแจ้งให้ท่านทราบก่อนที่ท่านจะได้รับ “คุ้กกี้” โดยให้ทางเลือกแก่ท่านว่าจะยอมรับ “คุ้กกี้” หรือไม่ ท่านยังสามารถตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านเพื่อปิด “คุ้กกี้” หากท่านกระทำการเช่นนั้น บางพื้นที่ของเว็บไซต์ของเราอาจไม่สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม เราใช้ทั้งคุ้กกี้เฉพาะส่วนและคุ้กกี้ต่อเนื่อง   คุ้กกี้เฉพาะส่วนจะหมดอายุเมื่อผู้ใช้ปิดบราวเซอร์ คุ้กกี้ต่อเนื่องเป็นแฟ้มข้อความขนาดเล็ก ที่ถูกจัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดร้ว์ของผู้ใช้ เป็นระยะเวลาเพิ่มขึ้น “คุ้กกี้” อาจถูกยกเลิกโดยปฏิบัติตามคำสั่งใน “แฟ้มข้อมูลช่วยเหลือ” ของอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ของท่าน

4.2 เพื่อช่วยให้เราสามารถให้บริการที่ดียิ่งขึ้น เราอาจเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดยผ่านการใช้ “เว็บ บีคอนส์” การเยี่ยมชมเว็บไซต์เหล่านี้ไม่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ทำให้เราสามารถลงทะเบียนผู้ใช้ที่ได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อนี้ เรียกว่า “ข้อมูลปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้” เราหรือผู้ขายของเราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและค่าสถิติเพื่อช่วยให้เราสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น หากท่านไม่ต้องการให้ใช้รายละเอียดธุรกรรมของท่านในลักษณะนี้ โปรดดูวรรคข้างต้นเกี่ยวกับ “คุ้กกี้”

4.3 เราอนุญาตให้บริษัทซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ได้แก่ กูเกิ้ล เฟสบุ๊ค แอคทีฟแคมเปญ และซาเพียร์ เก็บข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา บริษัทเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เพื่อจัดทำโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าและบริการซึ่งมีแนวโน้มที่น่าสนใจมากกว่าสำหรับท่าน บริษัทเหล่านี้ใช้ “คุ้กกี้” หรือ 

เว็บ บีคอนส์ของบุคคลภายนอก เพื่อเก็บข้อมูลนี้

ลิงค์ของบุคคลภายนอก และการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลภายนอก

4.4 ลิงค์ของบุคคลภายนอก: แพลตฟอร์มและบริการของเราอาจมีลิงค์ไปยังและจากเว็บไซต์ของบริษัทในเครือของเรา 

ผู้โฆษณา หรือบุคคลภายนอกอื่นได้เป็นครั้งคราวไป (“เว็บไซต์บุคคลภายนอก”) สำหรับลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลภายนอก 

เราไม่รับผิดชอบสำหรับการปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว เนื่องจากเราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือดำเนินการเว็บไซต์บุคคลภายนอกเหล่านี้เราไม่ยอมรับความรับผิดชอบหรือความรับผิดใด ๆ สำหรับเว็บไซต์บุคคลภายนอกดังกล่าว หรือการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว เราแนะนำให้ท่านทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่บนเว็บไซต์บุคคลภายนอกดังกล่าวก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่บุคคลภายนอกดังกล่าว

หน้า 6 ใน 9

4.5 ฟังก์ชั่นการทำงานของบุคคลภายนอก  เราอาจอนุญาตให้ท่านเข้าถึงฟังก์ชั่นการทำงานของบุคคลภายนอกซึ่งทำให้ท่านสามารถโพสต์เนื้อหาในบัญชีโซเชียลมีเดียของท่าน ข้อมูลใด ๆ ที่ท่านให้ไว้ในบัญชีโซเชียลมีเดียของท่านโดยผ่านการใช้ฟังก์ชั่นการทำงานของบุคคลภายนอกดังกล่าวให้อยู่ภายใต้บังคับของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกที่ใช้บังคับ และไม่อยู่ภายใต้บังคับของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เราไม่รับผิดชอบสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านให้ไว้กับบุคคลภายนอกดังกล่าว เราแนะนำให้ท่านทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่บนเว็บไซต์บุคคลภายนอกดังกล่าวก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่บุคคลภายนอกดังกล่าว

5. สิทธิและทางเลือกของท่าน

5.1 จำนวนของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านต้องจัดหาไว้เมื่อได้รับการร้องขอ บริการของเราจะถูกจำกัดไว้เพียงที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมสำหรับการจัดหาบริการดังกล่าวและเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

5.2 เมื่อท่านได้ร้องขอให้เรากระทำการดังต่อไปนี้ หรือท่านได้ให้ความยินยอมแก่เราเป็นอย่างอื่นเพื่อกระทำการดังต่อไปนี้ เราอาจใช้ข้อมูลติดต่อของท่านเป็นครั้งคราวไปเพื่อส่งข้อมูลปัจจุบันให้ท่านโดยทางอีเมล์เพื่อเตือนให้ท่านทราบเกี่ยวกับโอกาสในการส่งเสริมการขายหรือบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเรา เช่น งานในฐานข้อมูลของเราที่สอดคล้องกับหลักเกษณ์ที่ถูกเลือกของท่าน การแจ้งเตือนแต่ละครั้งจะมีคำชี้แนะเกี่ยวกับวิธีการเลือกรับอีเมล์ในลักษณะเดียวกันจากบริการหรือทรัพยากรที่จดทะเบียนไว้ ในประเด็นที่เราร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน เว็บไซต์ของเรายังให้โอกาสแก่ท่านในการตัดสินใจว่าการสื่อสารใดที่ท่านมีความประสงค์ที่จะรับ ฐานข้อมูลจะได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันโดยอัตโนมัติตามที่ท่านเลือกเมื่อท่านคัดเลือกออก เมื่อปฏิสัมพันธ์ของท่านกับบริษัทฯ ได้ส่งผลให้การลงทะเบียนสำหรับบริการหรือทรัพยากรหลายอย่าง อาจจำเป็นต้องคัดเลือกออกจากแต่ละบริการแยกต่างหาก

5.3 นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง ถอนความยินยอมในการใช้และประมวลผล และขอแก้ไขความที่ไม่ถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ บำรุงรักษาไว้เกี่ยวกับท่าน หรือซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ เราอาจจำกัดหรือปฏิเสธคำร้องของเพื่อเข้าถึง หรือคิดค่าธรรมเนียมตามสมควรสำหรับการเข้าถึง ตามกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5.4 หากท่านขอเข้าถึง และ/หรือขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมของเราในปัจจุบัน

เราจะต้องการข้อมูลที่เพียงพอจากท่านเพื่อระบุอัตลักษณ์บุคคลของท่านตลอดจนลักษณะของคำร้องขอของท่านเพื่อให้สามารถจัดการกับคำร้องขอของท่านได้

5.5 สำหรับการร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเราได้รับข้อมูลที่เพียงพอจากท่านเพื่อจัดการกับคำร้องขอดังกล่าว เราจะพยายามจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ท่านภายใน 30 วัน หากเราไม่สามารถตอบสนองแก่ท่านได้ภายใน 30 วันดังกล่าว เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุดที่เราจะสามารถจัดหาข้อมูลดังกล่าวให้ท่านได้ตามที่ได้รับการร้องขอ พึงสังเกตว่า

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“พีดีพีเอ”) มีข้อยกเว้นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลบางชนิดไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของการร้องขอของท่านเพื่อการเข้าถึงข้อมูล

5.6 สำหรับการร้องขอเพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเราได้รับข้อมูลที่เพียงพอจากท่านเพื่อจัดการกับคำร้องขอดังกล่าว

เราจะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใน 30 วัน หากเราไม่สามารถกระทำการดังกล่าวได้ภายในเวลา 30 วันดังกล่าว

เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงเวลาที่เร็วที่สุดที่จะทำได้ที่เราสามารถทำการแก้ไขดังกล่าว พึงสังเกตว่ากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“พีดีพีเอ”) มีข้อยกเว้นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลบางชนิดไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของการร้องขอของท่านเพื่อการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว ตลอดจนกำหนดสถานการณ์ที่จำเป็นต้องมีการแก้ไขโดยเราทั้ง ๆ ที่มีการร้องขอจากท่าน

หน้า 7 ใน 9

5.7 เราจะประมวลผลคำร้องขอของท่านเพื่อเพิกถอนความยินยอมของท่าน ภายในเวลาตามสมควรตั้งแต่เวลาที่ได้มีการร้องขอดังกล่าว และจะไม่เก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะที่ระบุไว้ในคำร้องขอของท่าน อย่างไรก็ตามการเพิกถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลลัพธ์ที่ตามมาทางกฎหมายอันเกิดจากการเพิกถอนดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการเพิกถอนความยินยอมของท่านสำหรับเราเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งอาจหมายความว่าเราจะไม่สามารถให้บริการของเราได้อีกต่อไป เช่น การเลือกสรร การบรรจุงาน หรือการจ้างงาน แล้วแต่กรณี โปรดสังเกตว่าการ

เพิกถอนความยินยอมไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของเราในการเก็บ ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป เมื่อมีการเก็บ ใช้ เปิดเผยและประมวลผลข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมดังกล่าวได้รับอนุญาตหรือถูกกำหนดไว้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

6. การบริหาร การจัดการ การคุ้มครอง และการรักษาข้อมูลของท่าน

6.1 เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้องและครบถ้วน หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีแนวโน้มที่จะถูกใช้โดยบริษัทเพื่อการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบกับท่าน หรือถูกเปิดเผยแก่องค์กรอื่น หากท่านยื่นข้อมูลส่วนบุคคลโดยผ่าน “แพลตฟอร์ม” และ/หรือ “บริการ” ของเรา ท่านควรแน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เนื่องจากเราอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ “บริการ” ของเราแก่ท่าน ท่านควรทบทวนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เป็นครั้งคราวไปและแจ้งให้เราทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบันเพื่อว่าเราจะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับท่าน เราจะไม่รับผิดชอบต่อการอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนอันเกิดจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันในเวลาที่เหมาะสม

6.2 เราจะจัดเตรียมความปลอดภัยตามสมควรเพื่อทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการคุ้มครองและปลอดภัยอย่างเพียงพอ เราจะจัดเตรียมความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเก็บ การใช้ การเปิดเผย การคัดลอก การดัดแปลง การรั่วไหล การสูญเสีย ความเสียหาย การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ/หรือการสูญเสียสื่อกลางในการจัดเก็บหรืออุปกรณ์จัดเก็บใด ๆ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลถูกจัดเก็บไว้ อย่างไรก็ตาม ท่านควรตระหนักว่าไม่มีวิธีการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บทางอิเล็กทรอนิกส์วิธีการใดที่ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ไม่สามารถรับประกันถึงความปลอดภัย เราพยายามคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเราจะทบทวนและเสริมมาตรการด้านความปลอดภัยของเราอย่างสม่ำเสมอ อยางไรก็ตามเราไม่สามารถรับผิดชอบสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบุคคลภายนอกซึ่งต้องรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับปัจจัยซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

6.3 เราจะจัดเตรียมมาตรการในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความครอบครองหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของเราได้รับความเสียหาย และ/หรือไม่ถูกระบุชื่อโดยเร็วเท่าที่จะทำได้เมื่อสามารถสันนิษฐานได้ตามสมควรว่า (i) วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกใช้เพื่อการรักษาข้อมูลลับดังกล่าว และ (ii) การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่จำเป็นอีกต่อไปสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจอื่นใด

6.4 หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต้องถูกโอนออกนอกประเทศสิงคโปร์ เราจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“พีดีพีเอ”) ในการกระทำการเช่นนั้น ด้วยเหตุนี้ สิ่งนี้ให้รวมถึงการที่เราต้องดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรต่างประเทศซึ่งเป็นผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวผูกพันตนโดยข้อผูกพันที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกโอนภายใต้มาตรการการคุ้มครองที่เทียบเคียงกันได้กับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายดังกล่าว ซึ่งอาจรวมถึงการที่เราจะเข้าทำสัญญาที่เหมาะสมกับองค์กรต่างประเทศผู้รับ ซึ่งจัดการกับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลหรืออนุญาตให้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากสัญญาดังกล่าวหาก “พีดีพีเอ” หรือกฎหมายอนุญาตให้เรากระทำเช่นนั้นได้

หน้า 8 ใน 9

7. การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

7.1 เราอาจปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราวไป หากเราเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เราจะโพสต์ฉบับปรับปรุงแก้ไข ณ ที่นี้ พร้อมทั้งวันที่ของฉบับปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว การเข้าถึงอย่างต่อเนื่องของท่านหรือการใช้ “แพลตฟอร์ม” และ/หรือ “บริการ” ของเราภายหลังจากได้ให้คำบอกกล่าวดังกล่าวแล้ว และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวซึ่งมีผลบังคับใช้ให้ประกอบขึ้นเป็นการยอมรับของท่านในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว

8. วิธีการติดต่อเรา

8.1 หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ ความคับข้องใจ หรือคำร้องทุกข์ หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลฉบับนี้ และ/หรือ การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเรา โปรดติดต่อ “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล” ของเราได้ที่:

ที่อยู่: เวิร์คเมท พีทีอี ลิมิเต็ด เลขที่ 71 ถนนโรบินสัน #14-01 ประเทศสิงคโปร์ 068895

เรียน: นายนิคโคโล เรเซอร์

อีเมล์: dataprotection@workmate.asia

โปรดสังเกตว่าประวัติส่วนตัวโดยสังเขปหรือใบสมัครงานใด ๆ ที่ถูกส่งไปยังที่อยู่ทางอีเมล์นี้จะไม่ได้รับความสนใจเนื่องจาก

ที่อยู่ทางอีเมล์นี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น

หน้า 9 ใน 9

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับก่อนหน้า