globe-image
th
down-chevron

ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งาน

การใช้งานแอปพลิเคชัน เวิร์คเมทของท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทางกูเกิล เพลย์สโตร์ (Google Playstore) หรือ แอปสโตร์ (Appstore) นั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งาน (“ข้อกำหนด”) และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเวิร์คเมท สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 นั้น สามารถเข้าถึงได้ในเว็บไซต์ของเรา

โดยการเข้าถึงและการใช้งานแอปพลิเคชัน เวิร์คเมท ท่านตกลงที่จะผูกพันภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานกับ บริษัท บริษัท จัดหางาน เวิร์คเมท โซลูชั่นส์ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “เวิร์คเมท”)

หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดทั้งหมดนี้ ท่านจะไม่สามารเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน เวิร์คเมทได้

ข้อกำหนดนี้จะใช้กับการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน เวิร์คเมทของท่านผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเลต หรืออุปกรณ์ที่สามารถพกพาได้อื่น ๆ (Mobile devices)

ข้อกำหนดนี้จะใช้กับผู้เข้าใช้งานทุกท่านและบุคคลอื่นที่เข้าถึงและใช้งานแอปพลิเคชัน เวิร์คเมท (“ผู้เข้าใช้งาน” หรือ “ท่าน”)

1. คำจำกัดความ

ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้ คำหรือข้อความจะถูกจำกัดความตามที่กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอื่น

1.1.“เวิร์คเมท” หมายถึง นิติบุคคลที่ให้บริการแพลตฟอร์มการบริหารจัดการแรงงานผ่านแอปพลิเคชัน ในสมาร์ทโฟน

1.2. “แอปพลิเคชัน” หมายถึง แอปพลิเคชัน ในสมาร์ทโฟนที่บริหารจัดการโดยเวิร์คเมท

1.3. “ผู้เข้าใช้งาน” หมายถึง ท่าน บุคคลซึ่งดาวน์โหลดและสร้างบัญชีในแอปพลิเคชั่น

2. สิทธิในการนำไปใช้ ข้อจำกัด และการสนับสนุน

2.1. ผู้เข้าใช้งานตกลงที่จะใช้งานแอปพลิชันเวิร์คเมทเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดในข้อกำหนดการใช้งานนี้ และที่เป็นไปตามกฎหมาย กฎและข้อบังคับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

2.2. ผู้เข้าใช้งานจะไม่ใช้แอปพลิเคชันไปในทางใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์ของเวิร์คเมทหรือบุคคลอื่น

2.3. เวิร์คเมทจะให้บริการแอปพลิเคชัน โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ

1) ให้การสนับสนุนขั้นพื้นฐานแก่ท่าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานบริการของแอปพลิเคชัน

2) พยายามทำให้แอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้ตลอด 24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมงต่อวัน และ 7 (เจ็ด) วันต่อสัปดาห์อย่างสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้

1. ช่วงเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ชะลอการทำงานเพื่องานซ่อมบำรุงตามแผน หรือ

2. ความไม่พร้อมในการใช้งานอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

3. ข้อมูลส่วนบุคคล

3.1. ผู้เข้าใช้งานได้ทำความเข้าใจและตกลงให้แอปพลิเคชันเก็บ ใช้ จัดเก็บ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นสำหรับการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันและฟังก์ชันการใช้งานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.2.ผู้เข้าใช้งานจะรับผิดชอบต่อข้อมูล และการใช้งานข้อมูลที่ปรากฏในบัญชีของท่านเท่านั้น

3.3. เวิร์คเมทจะทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกจัดเก็บอยู่ในแพลตฟอร์มของเวิร์คเมทตามที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ ที่อยู่ รายละเอียดบัญชีธนาคาร และประวัติเงินเดือนของท่าน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในข้อมูล ท่านสามารถเข้าถึงได้ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเวิร์คเมทผ่านเว็บไซต์ของเรา

4. การรับภาระความเสี่ยงของผู้เข้าใช้งาน

เมื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเวิร์คเมทและบริการอื่น ๆ ท่านจะต้องรับภาระความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยตัวท่านเองทั้งหมด ผู้เข้าใช้งานจะรับผิดชอบในการติดต่อสื่อสารของท่านและต่อผลที่เกิดจากกิจกรรมบนแอปพลิเคชันเวิร์คเมท เวิร์คเมทจะไม่รับรองหรือรับประกันความเป็นจริง ความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือของการติดต่อสื่อสารใด ๆ ที่ประกาศโดยผู้เข้าใช้งานคนใด หรือแสดงความเห็นชอบต่อความคิดเห็นใด ๆ จากผู้เข้าใช้งาน ผู้เข้าใช้งานจะรับภาระความเสี่ยงในการเชื่อถือเนื้อหาที่ประกาศโดยผู้เข้าใช้งานคนอื่น ๆ ด้วยตนเอง

5. ความสัมพันธ์เกี่ยวกับการจ้างงาน

ผู้เข้าใช้งานตระหนักและรับทราบว่าการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเวิร์คเมทจะไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ฉันท์นายจ้างและลูกจ้างระหว่างเวิร์คเมทและท่าน โดยท่านจะต้องเข้าทำสัญญาจ้างโดยตรงกับนายจ้างที่ท่านตกลงเข้าทำงานด้วย ดังนั้น เวิร์คเมทจะไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในบทบาทของนายจ้างต่อลูกจ้าง หรือรับผิดชอบในการจ่ายเงินใด ๆ เช่น ค่าจ้าง เงินชดเชย เงินสมทบประกันสังคม แก่ท่าน อันเนื่องมากจากการเข้าใช้บริการของท่าน

6. การยกเลิกการใช้งาน

6.1. เวิร์คเมทอาจระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงแอปพลิเคชันเวิร์คเมทของท่านโดยทันที โดยไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ ตามที่เวิร์คเมทเห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว หากท่านละเมิดข้อกำหนดในสิทธินำไปใช้งาน

6.2. หากเวิร์คเมทได้รับหนังสือแจ้งจากนายจ้างของท่านเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบตามข้อบังคับการทำงานของนายจ้าง เวิร์คเมทอาจระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงแอปพลิเคชันเวิร์คเมทของท่านโดยทันที โดยไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ

7. การปรับเปลี่ยนแอปพลิเคชันเวิร์คเมท

เวิร์คเมทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม หรือนำออกบางส่วน และ/หรือฟังก์ชันการใช้งานของแอปพลิเคชันเวิร์คเมทชั่วคราวหรือถาวรตามที่เวิร์คเมทเห็นสมควร โดยไม่ต้องรับผิดแก่ท่านหรือหรือบุคคลที่สาม

8. การรักษาความปลอดภัย

8.1. เวิร์คเมทจะดำเนินการและรักษามาตรการรักษาความปลอดภัยตามที่เหมาะสม ทั้งในทางกายภาพ เทคนิค และการบริหารจัดการ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย การรักษาความลับ และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่อยู่ใน แอปพลิเคชัน (“มาตรการรักษาความปลอดภัย”) และ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย การสูญหาย การทำลาย การแก้ไข การเปิดเผย การเจาะระบบ หรือการโจรกรรม (“เหตุการณ์ที่เป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัย”)

8.2. มาตรการรักษาความปลอดภัยจะคำนึงถึงมาตรฐานอุตสาหกรรม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ลักษณะ ขอบเขต บริบท และวัตถุประสงค์ของข้อมูลที่เก็บในแอปพลิเคชัน เช่นเดียวกันกับความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่เป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

9. กฎหมายที่ใช้ระงับข้อพิพาท

ข้อกำหนดการใช้งานนี้จะใช้บังคับและตีความภายใต้กฎหมายไทย ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดการใช้งานนี้ จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลไทย

10. ข้อกำหนดทั่วไป

10.1. ข้อตกลงที่สมบูรณ์

ข้อกำหนดการใช้งานนี้ถือเป็นข้อตกลงอันสมบูรณ์และเป็นความเข้าใจระหว่างท่านและเวิร์คเมท เกี่ยวกับการเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่นเวิร์คเมท และจะมีผลยกเลิกการติดต่อสื่อสารใด ๆ ทั้งในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษร การหารือ จดมหมาย และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสาระวัตถุนี้

10.2. ข้อสัญญาที่อาจแยกออกจากกันได้

ในกรณีที่ข้อกำหนดใดในข้อกำหนดการใช้งานนี้ ไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ถึงระดับใด ข้อกำหนดส่วนที่เหลือของข้อกำหนดการใช้งานนี้จะไม่ถูกกระทบและสามารถบังคับใช้ได้เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต

11. ข้อมูลการติดต่อ

ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อสอบถามเราได้ ดังนี้

บริษัท จัดหางาน เวิร์คเมท โซลูชั่นส์ จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 219/39 ชั้นที่ 11 อาคารอโศก ทาวเวอร์ส ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10110

อีเมล์: thsupport@workmate.asia